Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

Ak ste alebo ste boli zamestnancom spoločnosti registrovanej na platforme ONE.KBP alebo zamestnancom partnerskej spoločnosti v niektorej z komerčných oblastí spoločnosti Volkswagen AG, na nasledujúcej stránke nájdete prehľad vašich práv podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a spôsob, akým si ich môžete uplatniť.

Máte právo dostávať od nás informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Ako môžete toto právo uplatniť?
V prípade záujmu použite náš internetový formulár  na stránke ONE.KBP pod hlavným navigačným bodom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" alebo kontaktné údaje  uvedené nižšie.

Máte právo od nás požadovať opravu príslušných nesprávnych, resp. neúplných osobných údajov.

Ako môžete toto právo uplatniť?
V prípade záujmu použite náš internetový formulár  na stránke ONE.KBP pod hlavným navigačným bodom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" alebo kontaktné údaje  uvedené nižšie.

Máte právo požadovať vymazanie vašich údajov, ak sú splnené podmienky stanovené v čl. 17 GDPR. Potom môžete napríklad požiadať o vymazanie vašich údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. Okrem toho môžete požiadať o vymazanie, ak vaše údaje spracujeme na základe vášho súhlasu a tento súhlas odvolávate.

Ako môžete toto právo uplatniť?
V prípade záujmu použite náš internetový formulár  na stránke ONE.KBP pod hlavným navigačným bodom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" alebo kontaktné údaje  uvedené nižšie.

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich údajov, ak sú splnené podmienky čl. 18 GDPR. Ide napríklad o situáciu, keď spochybníte správnosť vašich údajov. Počas trvania overovania správnosti údajov môžete požadovať obmedzenie spracúvania.

Ako môžete toto právo uplatniť?
V prípade záujmu použite náš internetový formulár  na stránke ONE.KBP pod hlavným navigačným bodom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" alebo kontaktné údaje  uvedené nižšie.

Ak sa spracovanie vykonáva na základe oprávneného záujmu spoločnosti Volkswagen AG alebo tretej strany alebo na základe verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci, máte právo namietať spracúvanie vašich údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej osobitnej situácie. V prípade takéhoto namietania vás žiadame, aby ste nás informovali o dôvodoch namietania spracúvania vašich údajov.
Máte tiež právo vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu. Platí to aj pre profilovanie, ak sa týka priameho marketingu.

Ako môžete toto právo uplatniť?
V prípade záujmu použite náš internetový formulár  na stránke ONE.KBP pod hlavným navigačným bodom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" alebo kontaktné údaje  uvedené nižšie.

Pokiaľ je spracúvanie údajov založené na súhlase alebo slúži na plnenie zmluvy a súčasne sa vykonáva pomocou automatizovaného spracúvania, máte právo na získanie vlastných údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenos inému sprostredkovateľovi.

Ako môžete toto právo uplatniť?
V prípade záujmu použite náš internetový formulár  na stránke ONE.KBP pod hlavným navigačným bodom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" alebo kontaktné údaje  uvedené nižšie.

Ak je spracúvanie údajov založené na súhlase, máte právo kedykoľvek bezplatne odvolať spracúvanie údajov v rozsahu súhlasu s účinnosťou do budúcnosti.

Ako môžete toto právo uplatniť?
V prípade záujmu použite náš internetový formulár  na stránke ONE.KBP pod hlavným navigačným bodom "Legal Policy > Exercise of rights of data subject" alebo kontaktné údaje  uvedené nižšie.

Okrem toho máte tiež právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu (napr. krajinskému komisárovi pre ochranu údajov Dolného Saska) na naše spracúvanie vašich údajov. Vo zvyšku sú vám na uplatnenie nárokov k dispozícii občianske súdy.

Vaša kontaktná osoba: Kancelária na ochranu práv dotknutých osôb pre zamestnancov dodávateľských a partnerských spoločností

Poštová adresa         Tel.: E-mail:
Poštová adresa Volkswagen Group Services GmbH Informačný tím Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
NEMECKO
Tel.: +49 (0) 5361-9-46290 E-mail: datenschutz@vwgroupsupply.com

Kancelária na ochranu práv dotknutých osôb pre zamestnancov dodávateľských a partnerských spoločností je služba poskytovaná spoločnosťou Volkswagen Group Services GmbH na základe poverenia spoločnosti Volkswagen AG.