Delovi veb-stranice možda neće biti pravilno prikazani. Razlog tome je onemogućen Javascript u vašem pretraživaču, zastarelost vašeg internet pretraživača ili nekompatibilnost sa našom veb-stranicom. Omogućite Javascript ili pokušajte da pristupite stranici pomoću drugog internet pretraživača, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Ili se sa svojim upitom obratite Volkswagen službi za brigu o kupcima – Timu za zaštitu podataka.

Sve informacije na veb-stranicama kompanije Volkswagen AG su pažljivo ispitane. Kompanija Volkswagen AG čini sve da sadržaj ove veb-stranice bude ažuran i tačan. Međutim, ne postoji mogućnost za garanciju potpunosti, ispravnosti, ažurnosti i stalne dostupnosti veb-stranica. U slučaju bilo kakvih saveta ili preporuka navedenih na veb-stranicama kompanije Volkswagen AG, kompanija Volkswagen AG bez obzira na bilo kakvu odgovornost koja proističe iz ugovornog odnosa, nedozvoljenog postupanja ili bilo koje druge zakonske odredbe neće biti u obavezi da nadoknadi bilo kakvu štetu nastalu usled poštovanja ovih saveta ili preporuke.

Kompanija Volkswagen AG može, po sopstvenom nahođenju, da bez obaveštenja promeni sadržaj svojih veb-stranica ili da prekine njihov rad u bilo kom trenutku. Ne postoji obaveza da se sadržaj ovih veb-stranica stalno ažurira.

Kompanija Volkswagen AG ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj i dostupnost veb-lokacija trećih strana kojima se može pristupiti preko spoljnih veza. Kompanija Volkswagen AG se izričito ograđuje od svih sadržaja koji mogu biti relevantni po krivičnom zakonu ili zakonu o odgovornosti, ili koji vređaju uobičajenu pristojnost.

Kompanija Volkswagen AG nije odgovorna za sadržaj veb-stranica trećih lica. Za sve zahteve za naknadu štete i nadoknadu troškova zbog povrede dužnosti za koje je kompanija Volkswagen AG odgovorna na osnovu ponuda sopstvenih veb-stranica, u slučaju lakše povrede materijalnih ugovornih obaveza iz nehata, odgovornost je ograničena na tipičnu i predvidivu štetu. U suprotnom, isključena je odgovornost za lakše povrede iz nehata. Gorenavedeno ograničenje odgovornosti se ne primenjuje u slučaju stroge odgovornosti i za štetu usled povrede života, tela ili zdravlja, ili prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.

Kada koristite veb-stranice kompanije Volkswagen AG, obratite pažnju na autorska prava, prava na ime i prava na žig, kao i druga prava industrijske svojine kompanije Volkswagen AG, kao i trećih lica. Između ostalog, zaštićene su slike, muzika i brendovi, poput brendova „Volkswagen” i „Golf”, koje predstavjla kompanija Volkswagen AG. Mogućnost pronalaženja veb-stranica kompanije Volkswagen AG ne daje pravo na licencu ili drugo pravo korišćenja. Svako nepravilno korišćenje veb-stranica kompanije Volkswagen AG nije dozvoljeno, a posebno se treba uzdržavati

  • od zaobilaženja bilo kakvih mera predostrožnosti,
  • od korišćenja bilo kakve opreme ili aplikacija koje bi mogle dovesti do oštećenja opreme ili funkcionalnog kvara, a posebno ako rezultat toga može dovesti do promena fizičke ili logičke strukture servera ili mreže kompanije Volkswagen AG ili druge mreže,
  • da se veb-stranice kompanije Volkswagen AG ili njihov deo integriše u druge veb-ponude, ni privatne ni komercijalne, niti da se komercijalno koriste.

Kompanija Volkswagen nema nameru niti je dužna da učestvuje u postupcima rešavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.

Wolfsburg, jun 2017.