Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

Všetky informácie na webových stránkach spoločnosti Volkswagen AG boli starostlivo skontrolované. Spoločnosť Volkswagen AG vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečila aktuálnosť a správnosť obsahu na týchto webových stránkach. Nedokáže ale zaručiť úplnosť, správnosť, aktuálnosť a stálu dostupnosť webových stránok. Ak je na webových stránkach spoločnosti Volkswagen AG poskytnutá akákoľvek rada alebo odporúčanie, spoločnosť Volkswagen AG nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla v dôsledku uplatnenia rady alebo odporúčania, bez toho, aby došlo k obmedzeniu zodpovednosti vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu, za nedovolené konanie alebo na základe iného právneho predpisu.

Spoločnosť Volkswagen AG môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť obsah svojich webových stránok alebo ukončiť ich prevádzku bez predchádzajúceho upozornenia. Neexistuje žiadna povinnosť udržiavať aktuálnosť obsahu týchto webových stránok.

Spoločnosť Volkswagen AG nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a dostupnosť webových stránok tretích strán, ktoré sú prístupné prostredníctvom externých odkazov. Spoločnosť Volkswagen AG sa výslovne dištancuje od všetkých obsahov, ktoré môžu byť relevantné z hľadiska trestného práva alebo práva zodpovednosti za škodu, alebo ktoré môžu urážať dobré mravy.

Spoločnosť Volkswagen AG nezodpovedá za obsah webových stránok tretích strán. Spoločnosť Volkswagen AG zodpovedá za všetky nároky na náhradu škody a náhradu výdavkov v dôsledku porušenia povinností, za ktoré zodpovedá na základe ponúk na svojich webových stránkach v prípade mierne nedbanlivého porušenia podstatných zmluvných povinností, pričom zodpovednosť je obmedzená na bežnú a predvídateľnú škodu. Inak je zodpovednosť za mierne nedbanlivé porušenie povinností vylúčená. Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa neuplatňuje v prípade objektívnej zodpovednosti a v prípade škôd spôsobených na živote, zdraví alebo podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú nedostatkom výrobku.

Pri používaní webových stránok spoločnosti Volkswagen AG je potrebné dodržiavať autorské práva, práva na ochranu názvov a známkové právo, ako aj iné práva priemyselného vlastníctva spoločnosti Volkswagen AG a tretích strán. Okrem iného sa takáto ochrana vzťahuje aj na obrázky, hudbu a značky, ako „Volkswagen“ a „Golf“, ktoré prezentuje spoločnosť Volkswagen AG. Návštevou webových stránok spoločnosti Volkswagen AG sa neudeľuje žiadna licencia ani iné právo na používanie. Akékoľvek zneužitie webových stránok spoločnosti Volkswagen AG je zakázané, pričom

  • sa nesmú obchádzať žiadne bezpečnostné opatrenia,
  • sa nesmú používať zariadenia alebo aplikácie, ktoré by mohli viesť k poškodeniu zariadení alebo k funkčnému výpadku, najmä zmenou fyzickej alebo logickej štruktúry serverov alebo siete spoločnosti Volkswagen AG alebo iných sietí,
  • webové stránky spoločnosti Volkswagen AG alebo ich časti nesmú byť integrované do iných webových ponúk, ani súkromných, ani komerčných a nesmú sa využívať komerčne.

Spoločnosť Volkswagen nie je ochotná ani povinná akceptovať účasť na konaní na urovnanie sporu pred zmierovacím orgánom pre spotrebiteľov.

Wolfsburg, jún 2017