Je možné, že se části webové stránky nezobrazují správně. Mohlo by to být kvůli tomu, že byl ve vašem prohlížeči deaktivován JavaScript nebo není váš internetový prohlížeč již aktuální, resp. kompatibilní s naší stránkou. Aktivujte prosím JavaScript nebo se stránku pokuste vyvolat pomocí jiného internetového prohlížeče, např. Chrome, Firefox nebo Safari. Případně se obraťte se svojí žádostí na oddělení péče o zákazníky – tým ochrany osobních údajů.

Všechny údaje na webových stránkách společnosti Volkswagen AG byly pečlivě ověřeny. Společnost Volkswagen AG usiluje o to, aby byla nabídka uváděná na těchto webových stránkách aktuální a obsahově správná. Záruku za úplnost, správnost, aktuálnost a neustálou dostupnost webových stránek však nelze převzít. Je-li poskytnuta na webových stránkách společnosti Volkswagen AG rada nebo doporučení, není společnost Volkswagen AG, nehledě na odpovědnost vyplývající ze smluvního vztahu, nedovoleného jednání nebo jiného zákonného ustanovení, povinna nahradit škodu, která vznikne tak, že se uživatel řídí radou nebo doporučením.

Společnost Volkswagen AG může nabídky svých webových stránek dle vlastního uvážení bez předchozího oznámení kdykoliv změnit nebo jejich provoz zastavit. Není dána povinnost udržovat obsahy těchto webových stránek neustále v aktuální podobě.

Společnost Volkswagen AG nepřebírá odpovědnost za obsahy a dostupnost webových stránek třetích stran dostupných přes externí odkazy. Společnost Volkswagen AG se výslovně distancuje od všech obsahů, které jsou případně relevantní z hlediska trestního práva nebo právních ustanovení v oblasti odpovědnosti nebo porušují dobré mravy.

Společnost Volkswagen AG nenese odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran. Za všechny nároky na náhradu škody a výdajů kvůli zaviněnému porušení povinností na základě nabídek vlastních webových stránek odpovídá společnost Volkswagen AG v případě podstatného porušení smluvních povinností z prosté nedbalosti, přičemž se odpovědnost omezuje na typickou a předvídatelnou škodu. V ostatním je odpovědnost za porušení povinností z prosté nedbalosti vyloučena. Výše uvedené omezení odpovědnosti neplatí při objektivní odpovědnosti a odpovědnosti za škodu z důvodu zničení fyzické existence, ublížení na těle nebo zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za škodu.

Při používání webových stránek společnosti Volkswagen AG musí být respektována autorská práva, práva na jméno a práva upravující ochranné známky, jakož i ostatní práva z průmyslového vlastnictví společnosti Volkswagen AG a třetích stran. Chráněny jsou mimo jiné fotografie, hudba a ochranné známky, jako jsou „Volkswagen“ a „Golf“ prezentované společností Volkswagen AG. Možností vyvolat webové stránky společnosti Volkswagen AG se neposkytuje licence nebo jiné užívací právo. Je nutné upustit od jakéhokoliv zneužití webových stránek společnosti Volkswagen AG, především nesmí

  • být obcházena žádná bezpečnostní opatření,
  • používána žádná zařízení nebo implementovány aplikace, které by mohly vést k poškození zařízení nebo závadám, zejména změnami fyzikální nebo logické struktury serverů nebo sítě společnosti Volkswagen AG nebo jiných sítí,
  • být webové stránky společnosti Volkswagen AG nebo jejich část integrovány do jiných webových nabídek, jak soukromých, tak i komerčních, nebo používány komerčně.

Společnost Volkswagen není připravena ani povinna účastnit se procesu řešení sporů před orgánem pro smírné řešení spotřebitelských sporů.

Wolfsburg, červen 2017