Je možné, že se části webové stránky nezobrazují správně. Mohlo by to být kvůli tomu, že byl ve vašem prohlížeči deaktivován JavaScript nebo není váš internetový prohlížeč již aktuální, resp. kompatibilní s naší stránkou. Aktivujte prosím JavaScript nebo se stránku pokuste vyvolat pomocí jiného internetového prohlížeče, např. Chrome, Firefox nebo Safari. Případně se obraťte se svojí žádostí na oddělení péče o zákazníky – tým ochrany osobních údajů.

1. Obsahy a dostupnost

Poskytovatelem těchto webových stránek je společnost Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, zapsaná v obchodním rejstříku Obvodního soudu v Braunschweigu pod č. obchodního rejstříku HRB 100484 (Volkswagen AG) a/nebo partneři společnosti Volkswagen AG, kteří jsou uvedeni v tiráži, případně identifikátoru poskytovatele definované oblasti (např. podstránky) webových stránek.

Všechny informace na webových stránkách společnosti Volkswagen AG byly pečlivě ověřeny. Společnost Volkswagen AG dbá při zveřejňování obsahů na svých webových stránkách na aktuálnost a obsahovou správnost těchto informací. Nemůže však zaručit úplnost, správnost, aktuálnost a neustálou dostupnost webových stránek.

Společnost Volkswagen AG nenese odpovědnost za obsah a dostupnost webových stránek třetích stran, které jsou dostupné prostřednictvím externích odkazů. Společnost Volkswagen AG nepřebírá ani odpovědnost za obsahy a dostupnost definovaných oblastí (např. podstránek) webových stránek, jejichž poskytovateli jsou partneři společnosti Volkswagen AG. Společnost Volkswagen AG se výslovně distancuje od všech obsahů, které mohou být relevantní z hlediska trestního práva nebo práva odpovědnosti za škodu nebo které mohou porušovat dobré mravy.

2. Duševní vlastnictví obsahů webových stránek

Při používání webových stránek společnosti Volkswagen AG je třeba dodržovat ustanovení autorského práva, práva na ochranu jména, ochranné známky a další duševní vlastnictví společnosti Volkswagen AG a třetích stran. Mimoto se vztahuje taková ochrana i na fotografie, hudbu a ochranné známky prezentované společností Volkswagen AG. Návštěvou webových stránek společnosti Volkswagen AG se neuděluje licence ani jiné užívací právo.

3. Zneužívání webových stránek

Je zakázáno jakkoliv zneužívat webové stránky společnosti Volkswagen AG, zejména nesmí být obcházena žádná bezpečnostní opatření. Kromě toho je zakázáno používat jakákoliv zařízení nebo spouštět aplikace, které mohou vést k poškození nebo funkční poruše zařízení společnosti Volkswagen AG, zejména změnami fyzické nebo logické struktury serveru nebo sítě společnosti Volkswagen AG nebo ostatních sítí. Systematické používání webových stránek společnosti Volkswagen AG pro komerční účely je bez souhlasu společnosti Volkswagen AG nepřípustné.

4. Služby

Přes webové stránky se dostanete k dalším obsahům a službám společnosti Volkswagen AG nebo jejích partnerů („služby“). Povšimněte si prosím podmínek pro užívání těchto služeb.

5. Rady nebo doporučení bez záruky

Pokud je na webových stránkách společnosti Volkswagen AG udělena rada nebo doporučení, není společnost Volkswagen AG, až na odpovědnost vyplývající ze smluvního vztahu, nedovoleného jednání nebo na základě dalších zákonných ustanovení, povinna nahradit škodu vzniklou z jednání založeného na dané radě či daném doporučení.

6. Řešení sporů

Společnost Volkswagen není ochotna ani povinna účastnit se řízení k řešení sporů.


Wolfsburg, prosinec 2023