Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

Всички данни на уебстраниците на Volkswagen AG са грижливо проверени. Volkswagen AG се старае да поддържа съдържанието на тези страници актуално и вярно. Въпреки това не носим отговорност за пълнотата, верността, актуалността и постоянния достъп до уебстраниците. Ако на страниците на Volkswagen AG бъде даден съвет или направена препоръка, то – без да се засяга отговорността, произтичаща от договорно отношение, непозволено действие или друго законово изискване – Volkswagen AG не е длъжен да изплаща обезщетение за щетата, възникнала поради следването на съвета или препоръката.

Volkswagen AG може по всяко време по своя преценка и без уведомяване да променя предложенията на своите уеб страници или да преустанови тяхното функциониране. Не съществува задължение за постоянно обновяване на съдържанията на тези уебстраници.

Volkswagen AG не поема отговорност за съдържанията и достъпността на уебстраници на трети страни, които могат да бъдат достъпени чрез външни линкове. Volkswagen AG изрично се дистанцира от всички съдържания, които евентуално могат да бъдат обект на наказателното право или на отговорност или които противоречат на добрите нрави.

Volkswagen AG не носи отговорност за съдържанието на уебстраници на трети страни. За всички претенции за обезщетение и за възникнали разходи поради нарушаване на задължения от страна на Volkswagen AG във връзка с предложенията на собствените уебстраници, Volkswagen AG носи отговорност при нарушение поради груба небрежност на важни договорни клаузи, като отговорността е ограничена до типичната и предвидима щета. Изключена е отговорността за нарушение на задълженията поради лека небрежност. Горепосоченото ограничаване на отговорност не важи при отговорност за заплаха и за щети поради нарушаване на живота, тялото или здравето, или такива въз основа на Закона за продуктова отговорност.

При използване на уебстраниците на Volkswagen AG трябва да се зачитат авторските права, правата за наименование и търговска марка, както и други запазени права на Volkswagen AG, както и такива на трети страни. Защитени са представените от Volkswagen AG изображения, музика и марки като „Volkswagen“ и „Golf“. Чрез отварянето на уебстраниците на Volkswagen AG не се предоставя лиценз или друго право на ползване. Всяка злоупотреба с уебстраниците на Volkswagen AG следва да бъде преустановена, като най-вече

  • не трябва да бъдат нарушавани мерките за сигурност,
  • не трябва да бъдат използвани съоръжения или приложения, които могат да доведат до увреждане на съоръженията или до прекъсване на функцията, особено чрез промени на физическата или логическата структура на сървърите или на мрежата на Volkswagen AG или на други мрежи,
  • уебстраниците на Volkswagen AG или част от тях не трябва да бъдат интегрирани или използвани с комерсиална цел за други уеб предложения – както частни, така и търговски.

Volkswagen нито е готов, нито е задължен да участва в процес за уреждане на спорове пред комисия за уреждане на спорове с потребители.

Волфсбург, юни 2017 г.