Delen van de website worden wellicht niet correct weergegeven. Dit kan worden veroorzaakt door het feit dat uw browser de functie Javascript heeft gedeactiveerd of omdat uw browser niet meer actueel resp. niet langer compatibel is met onze site. Activeer daarom Javascript of probeer de site te raadplegen met behulp van een ander browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Neem bij wijze van alternatief contact op met het door u ingediende verzoek tot Volkswagen Klantenservice - Team Gegevensbescherming.

A. Verantwoordelijke

Wij verheugen ons dat u een website bezoekt van Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg (Duitsland), ingeschreven onder nummer HRB 100484 in het handelsregister van het Amtsgericht te Braunschweig (Duitsland) ('Volkswagen AG'). In het hiernavolgende informeren wij u over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens.


B. Algemene informatie

U kunt de websites van Volkswagen AG in principe bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent. Wij worden dan enkel automatisch in kennis gesteld van de volgende te registreren gegevens:

 1. het door u gebruikte computerbesturingssysteem, de door u gebruikte browser, de door u ingestelde beeldschermresolutie, evenals
 2. de datum en tijd van uw bezoek.

Tenzij in de volgende paragrafen anders vermeld, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd door Volkswagen AG.


C. Verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens

I. Gebruik van het webformulier

U hebt op de website privacy.volkswagen.com de mogelijkheid door middel van het webformulier verzoeken in te dienen bij AVG (bijvoorbeeld verzoeken om inzage of rectificatie) over de door u bij Volkswagen AG verwerkte persoonsgegevens.De gegevens die in deze context worden verstrekt (zie Paragraaf “II. Verwerkte gegevens”) worden door ons uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken en uw gegevens te identificeren en te legitimeren. De verwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Volkswagen AG is onderworpen (zoals bedoeld in Artikel 6 Paragraaf 1 S 1 lid c van de AVG). Volkswagen AG past, indien nodig, ter bevestiging van uw verzoek en e-mailadres de zogenaamde ‘dubbele opt-in’-procedure toe. Daarbij wordt een e-mailbericht verzonden naar het vermelde e-mailadres met een verzoek ons een leesbevestiging te sturen. Wij documenteren onderstaande gegevens in samenhang met de ‘dubbele opt-in’-procedure:

 • IP-adres, datum en tijd van inzending van het webformulier
 • IP-adres, datum en tijd van de leesbevestiging van het e-mailbericht met dubbele opt-in.

Indien het voor de beschermingbehoeften van uw gegevens nodig is om een veiligheidsvraag met antwoord te selecteren bij uw verzoek, zal u worden gevraagd deze extra te stellen bij het invullen van het webformulier.

Wenst u niet langer dat uw verzoek door Volkswagen AG wordt verwerkt? Dan hebt u via e-mailadres privacy@volkswagen.de de mogelijkheid dit verzoek in te trekken.

Bij gebruik van het webformulier wordt tussen uw eindgebruikerstoestel en onze server een versleutelde verbinding tot stand gebracht. Onze veiligheidsmaatregelen stemmen overeen met de stand der techniek en worden naar gelang de technische ontwikkelingen doorlopend verbeterd.

II. Verwerkte gegevens

In het hiernavolgende lichten wij toe voor welk doel uw persoonsgegevens in het kader van een verzoek benodigd zijn:

Naam: uw volledige naam wordt gebruikt voor het terugzoeken van de binnen Volkswagen AG verwerkte persoonsgegevens. Bovendien wordt uw naam gebruikt ter identificatie van uw persoon en eventueel ter legitimatie van uw houderschap(pen) van het voertuig.

Geboortedatum: uw geboortedatum wordt gebruikt ter identificatie van uw persoon evenals voor het terugzoeken van uw verwerkte persoonsgegevens. De combinatie van uw voornaam, uw achternaam en uw geboortedatum stelt ons in staat uw persoon correct te identificeren omdat deze gegevens in de regel op alle internationale identiteitsdocumenten vermeld staan. Op die manier kunnen wij waarborgen dat geen van uw persoonsgegevens in handen van onbevoegde derden raken.

Adres: uw adres (met de verplichte gegevens: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land) wordt gebruikt voor het terugzoeken van de binnen Volkswagen AG verwerkte persoonsgegevens. Bovendien wordt uw adres (inclusief de hierboven genoemde verplichte gegevens) gebruikt ter identificatie van uw persoon en eventueel ter legitimatie van uw houderschap(pen) van het voertuig. Bovendien hebben wij uw adres nodig om in de context van uw verzoek via de reguliere post eventueel met u te kunnen communiceren.

Adres van het bedrijf: Uw adres (met de verplichte gegevens: bedrijfsnaam, straat, huisnummer, postcode, stad, land) wordt gebruikt om de persoonlijke gegevens te bepalen die binnen Volkswagen AG worden verwerkt. Bovendien wordt uw adres (met de bovenvermelde verplichte gegevens) gebruikt om u persoonlijk te identificeren en, indien nodig, per post met u te communiceren in het kader van uw aanvraag.

Volkswagen-ID / e-mailadres: wij hebben het door u in het Volkswagen-ID-gebruikersaccount geregistreerde e-mailadres nodig als u een verzoek indient over persoonsgegevens, inclusief de daaraan gekoppelde diensten die geregistreerd staan in uw gebruikersaccount van de centrale database met Volkswagen-IDs. U kunt ook uw e-mailadres invoeren als u niet beschikt over een gebruikersaccount binnen de centrale database met Volkswagen-IDs. Uw Volkswagen-ID resp. uw e-mailadres wordt gebruikt voor het terugzoeken van de binnen Volkswagen AG verwerkte persoonsgegevens, voor de 'dubbele opt-in'-procedure en voor de communicatie met u bijvoorbeeld bij vragen naar aanleiding van de door u ingediende verzoeken. Wilt u een aantal Volkswagen-IDs resp. e-mailadressen laten registreren? Dien dan a.u.b. nog een verzoek tot inzage in.

Burgerservicenummer: uw burgerservicenummer wordt gebruikt ter identificatie van uw persoon evenals voor het terugzoeken van uw verwerkte persoonsgegevens in het kader van uw arbeidsovereenkomst. De combinatie van uw voornaam, uw achternaam en uw burgerservicenummer stelt ons in staat uw persoon correct te identificeren. Op die manier kunnen wij waarborgen dat geen van uw persoonsgegevens in handen van onbevoegde derden raken.

Dochterbedrijf: Als u een werknemer bent of was van een Dochterbedrijf, hebben we de gegevens nodig van het Dochterbedrijf waar u werkt of werkte om u snel en duidelijk te kunnen identificeren.

Gebruikersnaam: hebt u gesolliciteerd bij Volkswagen AG? Dan wordt uw gebruikersnaam optioneel gebruikt ter identificatie van uw persoon evenals voor het terugzoeken van uw verwerkte persoonsgegevens. De combinatie van uw voornaam, uw achternaam en uw gebruikersnaam stelt ons in staat uw persoon correct te identificeren. Op die manier kunnen wij waarborgen dat geen van uw persoonsgegevens in handen van onbevoegde derden raken.

Klantnummer / -ID: Als u als betrokkene een wagenparkcontract hebt afgesloten met Volkswagen AG of een werknemer bent van een wagenparkklant, hebben we uw klantnummer/-ID nodig voor identificatiedoeleinden en om uw verwerkte persoonlijke gegevens in onze systemen te bepalen.

D.U.N.S. Nummer / B2B-profiel-ID of bedrijfsgebruiker-ID: Als u als partner op het ONE.Konzern Business-Platform (www.vwgroupsupply.com) bent geregistreerd evenals als leverancier of dienstverlener bij Volkswagen AG wordt of werd gebruikt, hebben we uw B2B-profiel-ID of bedrijfsgebruiker-ID nodig voor identificatie en om de persoonsgegevens te bepalen die binnen Volkswagen AG worden verwerkt.

Voertuigidentificatienummer: hebt u een verzoek over uw via een voertuigidentificatienummer (VIN) gekoppelde persoonsgegevens? Dan hebben wij van u het desbetreffende voertuigidentificatienummer nodig evenals de periode (aanvang en eind van het houderschap) waarin u gerechtigd bent. Om te controleren of u bevoegd bent, hebben wij van u een houderschapsbewijs nodig resp. een toestemming/permissie van de desbetreffende voertuighouder (legitimatie). Op de desbetreffende documenten ter bewijs van houderschap moet u de niet benodigde gegevens onherkenbaar maken door ze zwart te maken, zie ook het Informatieblad betreffende onherkenbaarmaking.

III. Legitimatie in geval van afstand van een voertuig

Wilt u mededeling krijgen over de persoonsgegevens behorend bij een gemeld voertuig waarvan u geen houder bent? Dan hebben wij de toestemming/permissie nodig van de desbetreffende voertuighouder over de periode waarover u afstand van dat voertuig hebt gedaan.

Daartoe maken wij gebruik van de op de website privacy.volkswagen.com geregistreerde Verklaring van Instemming (artikel 6, lid 1, letter 'a' van de AVG) afgegeven door de voertuighouder om de persoonsgegevens behorend bij dat voertuig eenduidig te kunnen toekennen aan uw persoon. In het kader van het verkrijgen van de bedoelde toestemming worden de volgende gegevens van de voertuighouder verwerkt ten behoeve van het legitimeren en om eventueel contact te kunnen opnemen in het kader van de verwerking van het door u ingediende verzoek: naam, voornaam, adres van de voertuighouder, voertuigidentificatienummer (VIN) evenals een telefoonnummer en optioneel een e-mailadres.

Van de verzoeker worden de naam, zijn of haar geboortedatum en de periode van gebruik van het voertuig gevraagd om het voertuig trefzeker aan hem of haar in persoon te kunnen toe wijzen.

IV. Bewaartermijn van het door u ingediende verzoek

Communicatie met u wordt door Volkswagen AG gedurende een periode van vijf jaar gedocumenteerd, inclusief de persoonsgegevens waarmee u uw verzoeken aan Volkswagen AG doorgeeft. De verwerking is gebaseerd op een belangenafweging, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter 'f' van de AVG. Volkswagen AG behartigt daarbij de volgende belangen: in het kader van de bewaartermijn stelt het documenteren van het door u ingediende verzoek ons in staat de door u gestelde nadere verzoeken en bezwaren te toetsen en versneld te verwerken. Ook kunnen wij de uitgevoerde identificatie en legitimatie voor de uitoefening van andere rechten van betrokkenen opnieuw benutten teneinde herhaalde inspanningen door u binnen deze tijdsperiode te besparen.

V. Levering van gegevens in digitale vorm

Om u een inzagerapport of een kopie van de gegevens elektronisch te kunnen verstrekken, kunt u gebruik maken van ons downloadportaal dat wij op onze website hebben ingericht. U krijgt toegang tot dit downloadportaal door uw Verzoek-ID in te voeren, aangevuld met een eenmalig te gebruiken wachtwoord dat wij via reguliere post aan u toezenden. Wilt u zich een tweede keer aanmelden bij het downloadportaal? Dan moet u om redenen van veiligheid opnieuw een eenmalig te gebruiken wachtwoord aanvragen. Als alternatief kunt u zich aanmelden met de aanmeldingsgegevens van uw Volkswagen-ID.

Indien het voor de beschermingbehoeften van uw gegevens nodig is om bij uw verzoek een veiligheidsvraag met antwoord te selecteren, zal u worden gevraagd deze extra te stellen wanneer u aanmeldt op het downloadportaal. 

De gegevens worden gedurende dertig dagen beschikbaar gehouden voor download. Daarna worden die gegevens automatisch gewist.

VI. Gebruik van uw Volkswagen-ID

Om enkele functies van de website te kunnen benutten, kunt u optioneel gebruik maken van een Volkswagen-ID-gebruikersaccount bij Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg (Duitsland), ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht te Braunschweig (Duitsland) onder nummer HRB 100484 ('Volkswagen AG'). Met de Volkswagen-ID kunt u zich aanmelden bij talrijke onlinediensten (zoals websites of applicaties) van Volkswagen AG of van derden. De Volkswagen-ID dient als centraal gebruikersaccount, waarin u uw gegevens centraal kunt beheren. De hiertoe vereiste verwerking vindt plaats in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (in overeenstemming met het gestelde in artikel 6, lid 1, letter 'b' van de AVG). Voor de registratie hebben wij uw e-mailadres evenals een persoonlijk door u gekozen wachtwoord nodig. Neem de voor de Volkswagen-ID toepasselijke uitvoerige Privacybeleid in acht. U kunt dit oproepen via het internetadres: https://vwid.vwgroup.io/data-privacy.

Indien voor het gebruik van afzonderlijke functies van de website gegevens benodigd zijn uit uw Volkswagen-ID-gebruikersaccount, wijzen wij u er bij uw eerste aanmelding bij deze website op welke gegevens u in uw Volkswagen-ID voor de desbetreffende functie of dienst moet vrijgeven, waarbij uw vrijgave na drie jaren automatisch vervalt.

VII. Identificatie door middel van de POSTIDENT-procedure

Indien wij u in de systemen van Volkswagen AG niet eenduidig kunnen identificeren, moeten wij nadere maatregelen ter identificatie treffen om te waarborgen dat geen persoonsgegevens worden verstrekt aan onbevoegde derden. Volkswagen AG maakt daartoe gebruik van de POSTIDENT-procedure van Deutsche Post AG, welke u - binnen vier weken na een kennisgeving daartoe onzerzijds - in staat stelt zich te identificeren door middel van een videochat of bij een postagentschap. Na voltooiing van de procedure stuurt Deutsche Post AG ons uw identificatiegegevens, die wij uitsluitend zullen gebruiken om de identiteit van u als persoon vast te stellen. Na een geslaagde identificering worden uw, in het kader van POSTIDENT verwerkte persoonsgegevens door ons gewist. Informatie over de verwerking van onze identificatiepartners, Deutsche Post AG, in het kader van de POSTIDENT-procedure treft u aan op de internetpagina: https://www.deutschepost.de/en/p/postident/postident-datenschutzhinweise.html

VIII. Inzet van verwerkers

Ter uitvoering van onze wettelijke verplichtingen evenals voor de behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen maken wij gebruik van verwerkers. De door u verstrekte gegevens worden daarbij over het algemeen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. In geval van technische systeemfouten die niet in het normale ondersteuningsproces kunnen worden opgelost, kan toegang tot de persoonsgegevens buiten de EER niet worden uitgesloten. Wij hebben deze omstandigheid beveiligd met overeenkomstige EU-standaardcontractbepalingen. De gebruikte EU-standaardcontractbepalingen kunt u vinden via de volgende URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Ten behoeve van het verwerken van uw ingediende verzoeken en ter documentatie worden de hieronder genoemde verwerkers ingezet:

 • Volkswagen Group Services GmbH
 • Salesforce.com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH

Ten behoeve van het identificeren van betrokken worden de hieronder genoemde opdrachtverwerkers ingezet:

 • Deutsche Post AG

Ter ondersteuning van ons informatietechnologische systeem worden de hieronder genoemde verwerkers ingezet:

 • Arlanis Reply AG
 • COMbridge IT Consulting GmbH
 • NTT DATA Deutschland GmbH

Ten behoeve van het hosten van de gegevens worden de volgende opdrachtverwerkers ingezet:

 • com Germany GmbH
 • Microsoft Ireland Operations Limited
 • Volkswagen Software Asset Management GmbH


D. Gebruik van de data breach hotline

U beschikt over de mogelijkheid tips te verstrekken over mogelijke schendingen van de gegevensbescherming door Volkswagen AG en wel via de zogenaamde data breach hotline (een rechtstreekse communicatielijn voor het melden van datalekken). Wij verwerken uw gegevens die u ons in het kader van uw contactopname en melding van mogelijke schendingen van de gegevensbescherming telefonisch of elektronisch ter beschikking stelt. Dit omvat in het bijzonder de onderstaande gegevens:

 • uw naam,
 • uw adres (uw zakenadres of uw privéadres),
 • overige contactgegevens, in het bijzonder telefoonnummers en e-mailadressen,
 • en indien van toepassing: gegevens over uw opdrachtgever resp. werkgever,
 • klantnummer of leveranciersnummer en nadere identificatiekenmerken,
 • de overige aan ons meegedeelde u betreffende gegevens in samenhang met schending van de gegevensbescherming.

In het kader van uw melding verwerken wij voorts ook bepaalde bijkomende gegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van onze verplichtingen in het kader van de melding van een schending van de gegevensbescherming of die u ons in dit verband laat weten. Tot deze gegevens worden in het bijzonder gerekend:

 • gegevens ontleend aan schriftelijke communicatie (via reguliere post of elektronisch) tussen u en ons;
 • gegevens ontleend aan overige elektronische communicatie (bijvoorbeeld elektronische invoervelden) of aan telefonische communicatie;
 • persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen en die werden ontleend aan al bij Volkswagen AG aanwezige gegevens over u resp. over uw opdrachtgever.

Wij verwerken deze gegevens uitsluitend indien dat voor het uitvoeren van onze wettelijke plichten of een met u of uw opdrachtgever gesloten overeenkomsten of voorcontractuele maatregelen vereist is, of als wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, of als u hebt toegestemd in verwerking.

Persoonsgegevens, ontleend aan openbaar toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld autoriteiten, internet) verwerken wij uitsluitend indien dat wettelijk toelaatbaar is.

I. Doel

De in deze samenhang vermelde gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw instructies evenals voor het identificeren en legitimering van uw gegevens (artikel 6, lid 1, sectie 1, letter 'c' van de AVG). Als verantwoordelijke in de zin van de AVG zijn wij onderworpen aan veelomvattende plichten inzake toetsen, melden en kennisgeven, zoals bedoeld in artikelen 33 en 34 van de AVG.

II. Doorgeven van gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij

 • u hebt ingestemd met een dergelijke gegevensdoorgifte;
 • wij op basis van wettelijke bepalingen en/of overheidsverordeningen of gerechtelijke uitspraken gerechtigd of verplicht tot gegevensdoorgifte;
 • de doorgifte van gegevens vereist is om een contractuele betrekking te kunnen aangaan.

Wij wijzen daartoe op onderstaande gegevensdoorgiften:

1. Gegevensdoorgifte aan geassocieerde ondernemingen om schendingen van de gegevensbescherming op te helderen en af te werenVoor het, in het bijzonder, verwerken van concern-overstijgende schendingen van de gegevensbescherming geven wij in individuele gevallen persoonsgegevens door aan ondernemingen [binnen Duitsland en binnen de Europese Economische Ruimte], die concernrechtelijke geassocieerd zijn met Volkswagen AG en wel in overeenstemming met paragraaf 15 van de Bondsduitse wet op de vennootschappen (AktG: Deutsches Aktiengesetz).

2. Gegevensdoorgifte aan leveranciers en klanten
In individuele gevallen geven wij uw gegevens ook door aan leveranciers en klanten, evenals aan met ons samenwerkende partners, indien dat vereist is voor opheffing of risicobeperking van schendingen van de gegevensbescherming of als u daarin hebt toegestemd.

3. Gegevensdoorgifte aan autoriteiten
Indien wij aan bevoegde autoriteiten in het kader van de vervulling van onze plichten, zoals bedoeld in de artikelen 33 en 34 van de AVG uw gegevens moeten doorgeven of als dat door de bevoegde autoriteit wordt verlangd, zullen wij uw gegevens dienovereenkomstig doorgeven.

III. Bewaartermijn voor door u ingediende verzoeken

Communicatie met u, inclusief uw persoonsgegevens met betrekking tot tips inzake mogelijke schendingen van de gegevensbescherming worden door Volkswagen AG bewaard en wel gedurende zes kalenderjaren plus één dag. De verwerking is gebaseerd op een belangenafweging, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter 'f' van de AVG. De belangen van Volkswagen AG zijn hierbij het geldend maken en verdedigen in geval van wettelijke claims.

IV. Inzet van een verwerker

Ter uitvoering van onze wettelijke verplichtingen evenals voor de behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen maken wij gebruik van verwerkers. Door u ingediende verzoeken worden verwerkt door Volkswagen Group Services GmbH.


E. Plaatsen van cookies

Volkswagen AG past op haar websites verscheidene cookies toe. Cookies zijn kleine bestanden met configuratiegegevens die op uw eindgebruikerstoestel worden opgeslagen. Cookies laten zich in principe onderverdelen in drie categorieën.

 1. Voor de functionaliteit van de website zijn zogenaamde functiecookies onontbeerlijk. Het verwerken van de functiecookies is nodig om u in staat te stellen de website te bezoeken (zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter 'b' van de AVG).

 2. Het comfort van een bezoek aan een website wordt verhoogd door zgn. comfortcookies, die bijv. uw taalinstellingen opslaan. De rechtsgrond voor de comfortcookies is een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 letter 'f' AVG). De gerechtvaardigde belangen liggen in het beschikbaar stellen van een zeker comfort tijdens uw bezoeken aan de website. U kunt te allen tijde met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking. Meer informatie over dit onderwerp treft u aan in paragraaf F 'Uw rechten'.

 3. Om een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel te kunnen maken, worden zogenaamde trackingcookies gebruikt. Trackingcookies worden uitsluitend geplaatst met toestemming van de bezoeker van de website (art. 6 lid 1, letter 'a', AVG). Toestemming wordt gegeven via de zogenaamde cookiebanner, waarop actief moet worden geklikt.
  Meer informatie over de manier waarop u uw toestemming kunt intrekken treft u aan in paragraaf F 'Uw rechten'.

Meer informatie over onze cookies treft u aan in onze Cookie-richtlijn op onze website met het adres: privacy.volkswagen.com.


F. Uw rechten

U kunt te allen tijde en zonder kosten de volgende rechten tegenover Volkswagen AG doen gelden. Meer informatie over de uitoefening van uw rechten treft u aan in paragraaf G.

Recht van inzage: u hebt het recht om van ons inzage te verkrijgen in de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie: u hebt het recht van ons rectificatie te verlangen van onjuiste resp. onvolledige persoonsgegevens die u betreffen.

Recht op gegevenswissing: u hebt het recht, volgens de in artikel 17 AVG genoemde voorwaarden, het wissen van uw gegevens te verlangen. Zo kunt u bijvoorbeeld verlangen dat uw gegevens worden gewist als deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Ook kunt u verlangen dat uw gegevens worden gewist als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming en u deze toestemming intrekt.

Recht van beperking van de verwerking: u hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verlangen als de voorwaarden van artikel 18 AVG zijn vervuld. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de juistheid van uw gegevens betwist. Voor de duur van de controle op de juistheid gegevens kunt u dan beperking van de verwerking verlangen.

Recht van bezwaar: indien de verwerking geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang van Volkswagen AG of van een derde, of als sprake is van een publiek belang, of als de uitoefening ervan tot publiek geweld leidt, dan hebt u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken en wel om redenen die hun grondslag vinden in uw bijzondere situatie. Mocht u bezwaar maken, dan verzoeken wij u om ons uw redenen te geven waarom u bezwaar maakt tegen de verwerking.
Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met direct marketing.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien de verwerking is gebaseerd op toestemming of op de uitvoering van een contract en bovendien geautomatiseerd plaatsvindt, hebt u het recht om uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en aan een andere verantwoordelijke persoon over te dragen.

Recht op intrekking: indien de gegevensverwerking op toestemming berust, hebt u het recht de gegevensverwerking in het kader van de toestemming met werking voor de toekomst te allen tijde kosteloos in te trekken.

Recht klacht in te dienen: u hebt bovendien het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (bijv. bij de Autoriteit Persoonsgegevens) over onze verwerking van uw gegevens. Overigens kunt u ook een civiele procedure in gang zetten om uw aanspraken geldend te maken.


G. Uw contactpersoon

Contactpersoon voor de uitoefening van uw rechten

De contactpersonen voor de uitoefening van uw rechten en nadere informatie kunt u vinden op de volgende website: privacy.volkswagen.com.

Functionaris voor gegevensbescherming

De door ons aangewezen functionaris voor gegevensbescherming is voor u beschikbaar als uw contactpersoon voor kwesties inzake gegevensbescherming.

Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
DUITSLAND
dataprivacy@volkswagen.de

 

Status: mei 2024